مته چاله کن پشت تراکتوری:تمام مارپیچ دو بازوگیربکس سنگین با قدرت حفاری تا عمق120وقطر80 سانتی متر به همراه گاردان کشویی مربوط.جهت نصب بردنباله بند تراکتورهای :شش سیلندر

MA800