مته چاله کن هیدرومکانیک دکل دار قدرت حفاری تا عمق5 متر به قطر((1)) متر ( این محصول درسازمان نخبگان ومخترین کشور ثبت گردیده)
در حال ارتقا وتوسعه تا 15 متر میباشد.
MAH5*100