گروه صنعتی میلاد اراک موفق به ثبت سه اختراع در مراجع رسمی و مرتبط میباشد که به شرح زیر میباشند :