ترنچر مارپیچی ((حلزونی)) پشت تراکتوری: با قدرت حفر کانال قابل تنظیم تا عمق((1))متر به عرض 25 سانتی متر به همراه نصب تجهیزات وحرکت مورچه ای تراکتورهای رومانی وشش
((ثبت شده در سازمان وانجمن مخترعین کشور))
MT25